09.06.2021

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Teatrze 6.piętro.

Kochani Widzowie!

W związku z sytuacją pandemiczną przekazujemy Państwu zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Teatrze 6.piętro do odwołania.

W czasie przebywania na terenie Teatru każda osoba jest zobowiązana do:
• zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób,
• używania płynu dezynfekującego do rąk znajdującego się w Teatrze                                                                                        • zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej zapewnionymi we własnym zakresie.

Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu do budynku Teatru w przypadku niestosowania przez niego zaleceń.

Każda osoba przebywająca w Teatrze powinna ograniczyć do minimum czas przebywania w budynku Teatru. Przepływ Widzów będzie koordynowana przez obsługę widowni Teatru. W przypadku kolejek, konieczne jest stosowanie dystansu 1,5 metra.

  • Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odstępach czasowych. W pierwszej kolejności wpuszczane będą osoby starsze.
  • Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem wejściówki. W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.
  • Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich Wydarzeń, prowadzonego przez obsługę widowni. W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni zobowiązana jest do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię.
  • Przed wejściem na Wydarzenie, każdy Widz jest zobowiązany do złożenia pracownikowi obsługi widowni obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że według swojej wiedzy nie jest osobą zakażoną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie Teatru WZÓR
  • W celu ułatwienia koordynacji Widzów, Teatr zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem do Teatru. W przypadku niemożliwości wydrukowania oświadczenia, oświadczenie takie będzie dostępne w miejscu Wydarzenia, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niezłożenia oświadczenia Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi uczestnictwa w wydarzeniu.
  • Widz zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, poinformuje o tym Teatr i nie weźmie udziału w wydarzeniu.

WSPÓLNIE DBAJMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO!